Regulamin

REGULAMIN NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.08.2021


 1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i usługi najmu krótkoterminowego lokali dostępnych w ofercie BillBerry Apartments oraz stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, zawartej pomiędzy Klientem a BillBerry Apartments, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. W ramach umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, BillBerry Apartments zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Apartamentu, a Klient do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w zawartej Umowie i niniejszym Regulaminie.

1.2. Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści.

1.3. BillBerry Apartments oświadcza, że posiada tytuł prawny do Apartamentu, będącego przedmiotem umowy zawartej z Klientem oraz jest uprawniony do świadczenia usługi czasowego udostępniania Apartamentu na cele turystyczne lub wypoczynkowe.

1.4. BillBerry Apartments informuje Klientów, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maj 2014r. o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, co Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości.

 1. Definicje
2.1. Apartament – lokal mieszkalny, będący w ofercie BillBerry Apartments, opisany szczegółowo na stronie www.billberry-apartments.pl lub innych portalach pośredniczących, będący przedmiotem rezerwacji lub Umowy;

2.2. BillBerry Apartments – BillBerry Capital Group S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-017), przy ul. Trakt Świętego Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000716777, NIP: 5842767963, REGON: 369471268, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, w pełni opłaconym;

2.3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy krótkotrwałego najmu apartamentu lub wyrażająca chęć skorzystania z usług BillBerry Apartments.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin najmu krótkotrwałego;

2.5. Rezydent – osoba wyznaczona przez BillBerry Apartments, która jest upoważniona do wydania i odbioru Apartamentu od Klienta, a także do innych czynności określonych niniejszym Regulaminem;

2.6. Serwis internetowy – strona internetowa www.billberry-apartments.pl, za pomocą której udostępniona jest platforma rezerwacyjna;

2.7. Umowa - umowa krótkoterminowego najmu apartamentu zawarta pomiędzy Klientem, a BillBerry Apartments, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 1. Rezerwacja
3.1. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

3.2. Rezerwacji Apartamentu można dokonać w następujący sposób:

 • Za pomocą formularza rezerwacyjnego, udostępnionego przez BillBerry Apartments, za pośrednictwem strony internetowej www.billberry-apartments.pl;
 • Za pośrednictwem infolinii pod numerem: + 48 572-090-800 dostępnej wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00;
 • Na adres mailowy: rezerwacje@billberry-apartments.pl;
 • Osobiście w biurze BillBerry Apartments mieszczącym się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, otwartego w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku;
 • Za pomocą współpracującego z BillBerry Apartments portalu pośredniczącego.

3.3. W trakcie rezerwacji Klient zobowiązany jest do podania następujących informacji:

 • Termin pobytu (data zameldowania oraz wymeldowania);
 • Wybrany Apartament;
 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres);
 • Liczba osób w Apartamencie, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać dopuszczalnej liczby osób wskazanej w ofercie;
 • Planowana godzina przybycia;
 • Usługi dodatkowe;

3.4. Potwierdzenie rezerwacji przez BillBerry Apartments następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, udostępniony przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty oraz określeniu całkowitej ceny usługi.

3.5. Pobyt dziecka do lat 6, które śpi wraz z opiekunem lub we własnym prywatnym łóżeczku, dla którego nie jest wymagana dodatkowa pościel, jest bezpłatny. Na każdego opiekuna może przypadać jedno dziecko do lat 6, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie dokonywania rezerwacji prosimy o podanie całkowitej liczby osób wraz z wiekiem dzieci oraz uwzględnieniem osobno dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny (informację należy dopisać w zakładce UWAGI).

 1. Opłata rezerwacyjna

4.1. Klient dokonujący rezerwacji przez stronę internetową, zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej ceny usługi wskazanej w rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w panelu rezerwacyjnym. W przypadku rezerwacji telefonicznej, w celu jej potwierdzenia, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, za pomocą przelewu bankowego na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji (w wysokości min. 30% wartości ceny usługi). Niezaksięgowanie w/w wpłaty w następnym dniu, może skutkować anulowaniem złożonej rezerwacji. Pozostałą kwotę rezerwacji należy wpłacić nie później niż na 7 dni przed datą zameldowania. Jeżeli jednak w dniu złożenia rezerwacji telefonicznej, pozostało mniej niż 7 dni do daty zameldowania, należy wpłacić całkowitą wartość rezerwacji w momencie jej składania za pomocą przelewu bankowego. Należy go dokonać podając w tytule płatności nazwę apartamentu, termin pobytu oraz numer rezerwacji. Nr. rach., na który należy wykonać przelew 13 1750 0012 0000 0000 3879 7638, odbiorcą jest BillBerry Capital Group Sp. z o.o.

 1. Zmiana / anulowanie rezerwacji
5.1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w innym wybranym przez Klienta terminie, Apartament nie został już zarezerwowany. W przypadku gdy cena usługi w nowym terminie jest wyższa niż dotychczasowa, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi. Zmiana rezerwacji możliwa jest do 14 dni przed planowanym przyjazdem.

5.2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest do 30 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku wpłacona opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta bankowego. W przypadku anulowania rezerwacji po wskazanym terminie, opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.

5.3. Rezerwacja może zostać anulowana z przyczyn niezależnych lub zdarzeń losowych - jak np. awaria w apartamencie, błąd systemu rezerwacyjnego czy wycofanie apartamentu z oferty. Wówczas zaproponowany zostanie apartament o porównywalnym standardzie lub możliwość bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji.

5.4. W przypadku wystąpienia w Apartamencie, zarezerwowanym przez Klienta, niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można usunąć, BillBerry Apartments zaproponuje Klientowi Apartament zastępczy o zbliżonym standardzie. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Klienta należności na wskazany rachunek bankowy.

 1. Zameldowanie i wymeldowanie
6.1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, w dniu zameldowania i kończy o godzinie 11:00, w dniu wymeldowania. Klient zobowiązany jest do poinformowania BillBerry Apartments najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie odbioru kluczy do Apartamentu oraz najpóźniej dzień przed wymeldowaniem, o planowanej godzinie opuszczenia Apartamentu i zwrotu kluczy. Podczas wymeldowania klucze odbiera Rezydent bezpośrednio w Apartamencie.

6.2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 do 21:00, bezpośrednio w biurze BillBerry Apartments, mieszczącym się pod adresem: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. + 48 572 090 800 lub w miejscu i terminie wskazanym wyznaczonym przez pracownika BillBerry Apartments. W przypadku zameldowania po godzinie 21:00, Rezydent przekazuje klucze pod wskazany apartament, na który została dokonana rezerwacja. Późniejsze zameldowanie objęte jest dodatkową opłatą, płatną gotówką w dniu przyjazdu:

 • W godzinach 21:00-00:00 wynoszącą 100 (słownie: sto) złotych;
 • W godzinach 00:00-4:00 wynoszącą 150 (słownie sto pięćdziesiąt) złotych. W celu potwierdzenia możliwości zameldowania przed godz. 16:00 oraz po godz. 21:00, wymagany jest wcześniejszy kontakt z biurem BillBerry Apartments.

6.3. W przypadku wymeldowania przed godziną 7:00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 (słownie: stu) złotych.

6.4. W przypadku opóźnienia w dotarciu o ustalonej godzinie, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego BillBerry Apartments. W razie braku kontaktu z Klientem rezerwacja może zostać anulowana.

6.5. Podczas zameldowania Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie oraz podania numeru karty płatniczej. Której jest właścicielem oraz daty jej ważności wraz z nr CCV. W przypadku braku karty płatniczej, pobierana jest kaucja zabezpieczająca w wysokości od 500 (słownie: pięciuset) złotych do 2000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych. Wysokość kaucji może różnic się w zależności od charakteru pobytu (wyższa kwota może zostać pobrana w przypadku imprez okolicznościowych oraz pobytów w święta) oraz liczby osób. Kaucja zwracana jest podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem roszczeń odszkodowawczych. Odbioru oraz zwrotu kluczy może dokonać tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba, dokonująca rezerwacji. Potrącenia należności BillBerry Apartments z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

6.6. BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do niewydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia lub osób nie posiadających dowodu tożsamości ze zdjęciem, w dniu zameldowania. BillBerry Apartments może odmówić przyjęcia Klientów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Umowę lub Regulamin, w tym także w razie posiadania nieuregulowanych płatności.

6.7. Przed wymeldowaniem, BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego Apartamentu. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych podczas pobytu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w całości, najpóźniej w dniu wymeldowania.

6.8. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie BillBerry Apartments, nie uprawnia do żądania zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.

 1. Obowiązki klienta podczas pobytu w apartamencie
7.1. Klient zobowiązuje się korzystać z Apartamentu wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie jakimkolwiek osobom trzecim.

7.2. Niezwłocznie po zameldowaniu Klient powinien zgłosić wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w Apartamencie, w przeciwnym razie może spowodować to obciążenie Klienta kosztami napraw stwierdzonych szkód.

7.3. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego, zakłócania spokoju sąsiadów, BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamentach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.5. Bez uprzedniej pisemnej zgody BillBerry Apartments, Klient nie może udostępniać publicznie, w szczególności na portalach internetowych, zdjęć lub filmów wykonanych w Apartamencie, na których widoczne jest jego wyposażenie.

7.6. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie nienaruszonym. Goście Apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić po sobie śmieci do pojemników, które znajdują się na zewnątrz budynku.

7.7. BillBerry Apartments lub innej osobie wyznaczonej, przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu.

7.8. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, Klient nie może używać jakikolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, za wyjątkiem: komputera, maszynki do golenia, suszarki do włosów.

7.9. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie. Ewentualny zwrot rzeczy znalezionych, możliwy jest wyłącznie na koszt Klienta.

 1. Usługi dodatkowe
8.1 Klient ma możliwość zamówienia usług dodatkowych według poniższego cennika:
 • Dostawka (jednoosobowe łóżko polowe) - 80 zł/doba*
 • Dziecięce łóżeczko turystyczne - 60 zł opłata jednorazowa za cały pobyt*
 • Transfer z lotniska - cena ustalana indywidualnie
 • Pobyt zwierzęcia - 50 zł/doba, wyłącznie w wybranych Apartamentach
 • Dziecięca wanienka / nocnik / stopień dla dziecka - bezpłatnie, dostępne w miarę możliwości*
 • Krzesło pod prysznic dla osoby niepełnosprawnej - bezpłatnie, dostępne w miarę możliwości*
 • Usługa wymiany pościeli oraz ręczników - cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby gości. Termin oraz godzina usługi musi być uzgodniony najpóźniej w dniu usługi do godz. 10:00 oraz potwierdzony z BillBerry Apartments
 • Usługa sprzątania apartamentu - 150 zł, usługa jednorazowa
 • Parawany oraz leżaki plażowe - bezpłatnie, dostępne w miarę możliwości*

*Dostępna ograniczona liczba, wymagana wcześniejsza rezerwacja oraz potwierdzenie przez BillBerry Apartments.

 1. Pobyt zwierząt
9.1. Wyłącznie w wybranych Apartamentach istnieje możliwość przebywania zwierząt domowych. Obsługa Apartamentu ma prawo odmówić jego udostępnienia Klientom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez uprzedniego uzgodnienia.

9.2. Psy cały czas muszą być trzymane na smyczy. Wymagana książeczka potwierdzająca aktualne szczepienia. Dla psa powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.

9.3. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikiem Usług dodatkowych.

9.4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu.

9.5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu.

9.6. W przypadku gdy w dniu wymeldowania, stan Apartamentu uniemożliwia pobyt kolejnym osobom, na Klienta zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dwukrotności ceny za dobę Apartamentu.

 1. Odpowiedzialność
10.1. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, powstałe podczas pobytu, związane z:
 • Pracami budowlanymi lub wykończeniowymi prowadzonymi na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament i wokół niego;
 • Przerwaniem dostawy mediów z przyczyn niezależnych od BillBerry Apartments;
 • Hałasem z nieruchomości sąsiednich.

10.2. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Klienta w garażu przynależnym do Apartamentu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych.

10.3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane swoim działaniem szkody wynikające z korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych atrakcji, które znajdują się na terenie obiektu, w którym Klient wynajmuje apartament, takimi jak sauna, korty tenisowe, sale fitness, place zabaw itd.

10.4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz niezwłocznego pokrycia ich równowartości. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w Apartamencie. Jeżeli zniszczenia uniemożliwiają dalszy najem, Klient dodatkowo ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu, w kwocie 300 zł/doba.

10.5. W przypadku zanieczyszczenia apartamentu wymiocinami Klient zobowiązany jest, na żądanie BillBerry Apartments, do pokrycia kosztów czyszczenia dywanów oraz innych zanieczyszczonych materiałów – w kwocie 1500 zł.

10.6. Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych w Apartamentach oraz na klatkach schodowych i w garażu, a także używanie świec jest zabronione. Naruszenie zakazu, uprawnia BillBerry Apartments do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł.

10.7. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartament, określonej na stronie www.billberry-apartments.pl, za każdą dobę po dacie zakończenia Umowy.

10.8. Podczas wymeldowania Klient zobowiązany jest do oddania wszystkich udostępnionych kluczy lub kart wejściowych oraz pilotów. W przypadku nieoddania, Klient ponosi opłatę odpowiednio 350 zł (klucze, karta wejściowa) lub 200 zł (pilot).

10.9. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż podana podczas rezerwacji. Jeżeli liczba osób będzie większa, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200 (dwustu) złotych za każdą dodatkową osobę za każdą dobę. BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia kluczy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie.

 1. Reklamacje
11.1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres siedziby BillBerry Apartments lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@billberry-apartments.pl.

11.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania. O jej rozpatrzeniu Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym lub drogą elektroniczną, na odpowiedni adres wskazany w treści reklamacji.

11.3. BillBerry Apartments nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Dla dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, sądem właściwym dla siedziby BillBerry Apartments, jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, a pozwanym powinna być spółka BillBerry Capital Group S.A. z siedzibą w Gdańsku. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 1. Dane kontaktowe
12.1. Biuro BillBerry Apartments, właściwe do zameldowania i wymeldowania, a także udostępnione do bieżącej obsługi w trakcie trwania Umowy, mieści się pod adresem: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

12.2. Kontakt telefoniczny z biurem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 572 090 800 lub +48 573 090 800.

12.3. Adresem korespondencyjnym jest siedziba BillBerry Apartments, wskazana w pkt. 2.2. Regulaminu oraz w komparycji Umowy.

12.4. Wszelkiego rodzaju zapytania, Klient może kierować również za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@billberry-apartments.pl.

 1. Polityka prywatności
13.1. Administratorem danych osobowych jest BillBerry Capital Group S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000716777, NIP: 5842767963, REGON: 369471268.

13.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy i Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług BillBerry Apartments. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń, wynikających z Umowy lub Regulaminu, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

13.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji i wykonania umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze korespondencji oraz działaniach marketingowych.

13.4. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

13.5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane mogą podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody.

13.6. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi obsługi księgowej.

13.7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się listownie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 12.1. lub elektronicznie na adres mailowy: daneosobowe@billberry.pl. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)