Regulamin

REGULAMIN NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 29.11.2022r.

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i usługi najmu krótkoterminowego lokali dostępnych w ofercie BillBerry Apartments. W ramach usługi krótkoterminowego najmu apartamentu, BillBerry Apartments zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Apartamentu, a Klient do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Przed dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści.

1.3. BillBerry Apartments oświadcza, że posiada tytuł prawny do Apartamentu, będącego przedmiotem umowy zawartej z Klientem oraz jest uprawniony do świadczenia usługi czasowego udostępniania Apartamentu na cele turystyczne lub wypoczynkowe.

1.4. BillBerry Apartments informuje Klientów, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maj 2014r. o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości.

 1. Definicje

2.1. Apartament – lokal mieszkalny, będący w ofercie BillBerry Apartments, opisany szczegółowo na stronie www.billberry-apartments.pl lub innych portalach pośredniczących, będący przedmiotem rezerwacji;

2.2. BillBerry Apartments – BillBerry Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-017), przy ul. Trakt Świętego Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000940991, NIP: 5842767963, REGON: 369471268, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, w pełni opłaconym;

2.3. Klient – gość, osoba fizyczna (mająca ukończony 18 rok życia) lub osoba prawna, będąca stroną umowy krótkotrwałego najmu apartamentu lub wyrażająca chęć skorzystania z usług BillBerry Apartments poprzez dokonanie rezerwacji wybranego apartamentu;

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin najmu krótkotrwałego;

2.5. Rezydent – osoba wyznaczona przez BillBerry Apartments, która jest upoważniona do wydania i odbioru Apartamentu od Klienta, a także do innych czynności określonych niniejszym Regulaminem;

2.6. Serwis internetowy – strona internetowa www.billberry-apartments.pl lub inna strona internetowa za pośrednictwem, której udostępniona jest możliwość dokonania Rezerwacji;

2.7. Rezerwacja – czynność polegająca na wyborze Apartamentu oraz daty pobytu w Apartamencie przez Klienta i ewentualnie innych warunków takiego pobytu dokonywana za pośrednictwem Serwisu internetowego lub telefonicznie, poprzez którą to czynność zostaje zawarta umowa pomiędzy BillBerry Apartments a Klientem na wynajem Lokalu zgodnie z ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Rezerwacja

3.1. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

3.2. Rezerwacji Apartamentu można dokonać w następujący sposób:

 • Za pomocą formularza rezerwacyjnego, udostępnionego przez BillBerry Apartments, za pośrednictwem strony internetowej www.billberry-apartments.pl;
 • Za pośrednictwem infolinii pod numerem: + 48 572-090-800 dostępnej wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00;
 • Na adres mailowy: rezerwacje@billberry-apartments.pl;
 • Za pomocą współpracującego z BillBerry Apartments portalu pośredniczącego.

3.3. W trakcie rezerwacji Klient zobowiązany jest do podania następujących informacji:

 • Termin pobytu (data zameldowania oraz wymeldowania);
 • Wybrany Apartament;
 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail);
 • Liczba osób w Apartamencie, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać dopuszczalnej liczby osób wskazanej w ofercie;
 • Planowana godzina przybycia;
 • Usługi dodatkowe;

3.4. Potwierdzenie Rezerwacji przez BillBerry Apartments następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, udostępniony przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty oraz określeniu całkowitej ceny usługi.

3.5. Pobyt dziecka do lat 4, które śpi wraz z opiekunem lub we własnym prywatnym łóżeczku, dla którego nie jest wymagana dodatkowa pościel, jest bezpłatny. Na każdego opiekuna może przypadać jedno dziecko do lat 4, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie dokonywania rezerwacji należy podać całkowitą liczbę osób wraz z wiekiem dzieci oraz uwzględnieniem osobno dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny (informację należy dopisać w zakładce UWAGI). Maksymalna liczba osób w pokoju łącznie z dziećmi nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie.

 1. Opłata rezerwacyjna

4.1. Klient dokonujący Rezerwacji przez Serwis internetowy, zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej ceny usługi wskazanej w podsumowaniu Rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w panelu rezerwacyjnym.

4.2. W przypadku Rezerwacji telefonicznej, w celu jej potwierdzenia, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, za pomocą przelewu bankowego na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji (w wysokości min. 30% wartości ceny usługi). Niezaksięgowanie w/w wpłaty w następnym dniu do godz. 15:00, uprawnia BillBerry Apartments do anulowania złożonej Rezerwacji. Pozostałą kwotę opłaty z tytułu usługi należy wpłacić nie później niż na 7 dni przed datą ustalonego dnia rozpoczęcia pobytu w Apartamencie. Jeżeli jednak w dniu złożenia rezerwacji telefonicznej, pozostało mniej niż 7 dni do takiej daty, należy wpłacić całkowitą wartość rezerwacji w momencie jej składania za pomocą przelewu bankowego. Należy go dokonać, podając w tytule płatności nazwę Apartamentu, termin pobytu oraz numer rezerwacji. Nr. rachunku, na który należy wykonać przelew to: 13 1750 0012 0000 0000 3879 7638, odbiorcą jest BillBerry Capital Group Sp. z o.o.

 1. Zmiana / anulowanie Rezerwacji

5.1. Zmiana Rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w innym wybranym przez Klienta terminie, Apartament nie został już zarezerwowany. W przypadku gdy cena usługi w nowym terminie jest wyższa niż dotychczasowa, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi. W przypadku gdy cena usługi w nowym terminie jest niższa niż dotychczasowa, BillBerry Apartments zwróci Klientowi różnicę w cenie usługi w terminie do 14. dni. Zmiana Rezerwacji możliwa jest do 7 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Apartamencie.

5.2. Anulowanie Rezerwacji przez Klienta możliwe jest do 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pobytu w Apartamencie. W takim przypadku wpłacona przez Klienta opłata rezerwacyjna pomniejszona o opłatę pobieraną przez operatora płatności (ok. 1,5% wpłaty) zostaje zwrócona w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta bankowego. W przypadku anulowania Rezerwacji po wskazanym terminie, opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.

5.3. Poza sytuacją wskazaną w pkt 5.2 powyżej Rezerwacja może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta nie jest możliwe wydanie Klientowi w terminie wynikającym z Rezerwacji Apartamentu w stanie zgodnym z przeznaczeniem - jak np. awaria w Apartamencie, błąd systemu rezerwacyjnego czy wycofanie Apartamentu z oferty. Wówczas Klientowi zaproponowany zostanie Apartament o porównywalnym standardzie lub możliwość bezpłatnej rezygnacji z Rezerwacji.

5.4. W przypadku wystąpienia w Apartamencie, zarezerwowanym przez Klienta, niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można usunąć, BillBerry Apartments zaproponuje Klientowi Apartament zastępczy o zbliżonym standardzie. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od Rezerwacji z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Klienta należności na wskazany rachunek bankowy.

5.5. W przypadku zapłaty za Rezerwację w całości lub częściowo przez bony lub bony podarunkowe w przypadku anulowania Rezerwacji przez Klienta lub z przyczyn przez Klienta zawinionych nie ma możliwości zwrotu wartości bonu lub bonu podarunkowego.

 1. Zameldowanie i wymeldowanie

6.1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z Rezerwacją (zameldowania) i kończy o godzinie 11:00, w dniu zakończenia pobytu zgodnie z Rezerwacją (wymeldowania).

6.2. Zameldowanie odbywa się samoobsługowo na podstawie instrukcji przesłanej w dniu przyjazdu na wskazany przy rezerwacji numer telefonu.

6.3. W dniu wymeldowania Klient zobowiązany jest zostawić klucze do Apartamentu w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją przesłaną w dniu zameldowania. Ta sama zasada dotyczy pilotów oraz kart parkingowych (jeśli zostały wydane do dyspozycji gości). Brak zastosowania się do tej zasady może skutkować obciążeniem Klienta do wysokości kosztów poniesionych przez BillBerry Apartments.

6.4. BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 zł jako zabezpieczenie pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu, w pełnej kwocie o ile w apartamencie nie wyrządzono szkód. Wysokość kaucji może różnić się w zależności od charakteru pobytu (wyższa kwota może zostać pobrana w przypadku imprez okolicznościowych oraz pobytów w święta) oraz liczby osób. Potrącenia należności BillBerry Apartments z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód oraz nieosiągniętego potencjonalnego przychodu, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

6.5. BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Apartamentu i anulowania Rezerwacji osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia. BillBerry Apartments może odmówić wydania Apartamentu Klientom, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, w tym także w razie posiadania nieuregulowanych płatności.

6.6. Przed wymeldowaniem, BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego Apartamentu. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych podczas pobytu Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w całości, najpóźniej w dniu wymeldowania.

6.7. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie BillBerry Apartments, nie uprawnia do żądania zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.

 1. Obowiązki klienta podczas pobytu w apartamencie

7.1. Klient zobowiązuje się korzystać z Apartamentu wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie jakimkolwiek osobom trzecim.

7.2. Niezwłocznie po zameldowaniu Klient powinien zgłosić wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w Apartamencie, w przeciwnym razie może spowodować to obciążenie Klienta kosztami napraw stwierdzonych szkód.

7.3. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego, zakłócania spokoju sąsiadów, BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamentach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Rezerwacji, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

7.5. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używek oraz e papierosów. W przypadku nieprzestrzegania zakazu BillBerry Apartments może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 500 zł, co nie ogranicza prawa BillBerry Apartments do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.6. Klienci zobowiązani są do należytego zabezpieczenia Apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Zakazuje się wynoszenia z Apartamentu znajdujących się w nim rzeczy. Klienci zobowiązani są do dbania o wynajęty Apartament w tym: o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcanie wody, niezrywanie informacji powieszonych na drzwiach Apartamentu.

7.7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie nienaruszonym poza zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Goście Apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić po sobie śmieci do pojemników, które znajdują się na zewnątrz budynku.

7.8. BillBerry Apartments lub innej osobie wyznaczonej, przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu.

7.9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę baterii, armatury i urządzeń elektrycznych. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, z wyjątkiem: komputera, maszynki do golenia, suszarki do włosów, ładowarki do telefonu.

7.10. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie. Ewentualny zwrot rzeczy znalezionych, możliwy jest wyłącznie na koszt Klienta.

7.11. Klient odpowiada za działania i zaniechania wszystkich gości przebywających wspólnie z nim w Apartamencie, jak za swoje własne.

 1. Usługi dodatkowe

8.1. Klient ma możliwość zamówienia usług dodatkowych według poniższego cennika:

 • Pobyt zwierzęcia domowego - 40 zł/doba/zwierzę, wyłącznie w wybranych Apartamentach;
 • Usługa wymiany pościeli oraz ręczników - cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby gości. Termin oraz godzina usługi musi być uzgodniony najpóźniej jeden dzień wcześniej oraz potwierdzony przez BillBerry Apartments;
 • Usługa sprzątania apartamentu - 200 zł, usługa jednorazowa;
 • Parawany oraz leżaki plażowe - bezpłatnie, dostępne w miarę możliwości;

8.2. Usługi dodatkowe są realizowane po otrzymaniu potwierdzenia płatności na konto BillBerry Capital Group Sp. z o.o.: 91 1050 1298 1000 0090 8309 3147.

 1. Pobyt zwierząt domowych

9.1. Wyłącznie w wybranych Apartamentach istnieje możliwość przebywania zwierząt domowych. Obsługa Apartamentu ma prawo odmówić jego udostępnienia Klientom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez uprzedniego uzgodnienia.

9.2. Jest wymagana książeczka potwierdzająca aktualne szczepienia zwierząt. Dla wszystkich zwierząt domowych powinno być zabrane legowisko/klatka kennelowa itp. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.

9.3. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikiem Usług dodatkowych i płatna przed przyjazdem na konto BillBerry Capital Group Sp. z o.o.: 91 1050 1298 1000 0090 8309 3147. W przypadku więcej niż jednego zwierzęcia BillBerry Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej kaucji w wysokości 1000 zł.

9.4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu.

9.5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu.

9.6. W przypadku gdy w dniu wymeldowania, stan Apartamentu uniemożliwia pobyt kolejnym osobom, na Klienta zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dwukrotności ceny za dobę Apartamentu.

 1. Odpowiedzialność

10.1. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, powstałe podczas pobytu, związane z:

 • Pracami budowlanymi lub wykończeniowymi prowadzonymi na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament i wokół niego;
 • Przerwaniem dostawy mediów z przyczyn niezależnych od BillBerry Apartments;
 • Hałasem z nieruchomości sąsiednich.

10.2. BillBerry Apartments nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Klienta w garażu przynależnym do Apartamentu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych.

10.3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane swoim działaniem szkody wynikające z korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych atrakcji, które znajdują się na terenie obiektu, w którym Klient wynajmuje apartament, takimi jak sauna, korty tenisowe, sale fitness, place zabaw itd.

10.4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz niezwłocznego pokrycia ich równowartości. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w Apartamencie. Jeżeli zniszczenia uniemożliwiają dalszy najem, Klient dodatkowo ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu, w wysokości dwukrotnej aktualnej ceny za dany Apartament.

10.5. W przypadku zanieczyszczenia apartamentu wymiocinami Klient zobowiązany jest, na żądanie BillBerry Apartments, do pokrycia kosztów czyszczenia dywanów oraz innych zanieczyszczonych materiałów – w kwocie 1500 zł.

10.6. Palenie papierosów, innych wyrobów tytoniowych, używek w Apartamentach oraz na klatkach schodowych i w garażu, a także używanie świec jest zabronione. Naruszenie zakazu, uprawnia BillBerry Apartments do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł.

10.7. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartament, określonej na stronie www.billberry-apartments.pl, za każdą dobę po dacie zakończenia rezerwacji.

10.8. Podczas wymeldowania Klient zobowiązany jest do oddania wszystkich udostępnionych kluczy lub kart wejściowych oraz pilotów. W przypadku nieoddania, Klient ponosi opłatę odpowiednio 500 zł (klucze, karta wejściowa) oraz 500 zł (pilot).

10.9. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż podana podczas rezerwacji. Jeżeli liczba osób będzie większa, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za każdą dobę.

10.10. W przypadku jeżeli szkoda przekracza wartość zastrzeżonej w niniejszym Regulaminie kary lub opłaty dodatkowej, BillBerry Apartments uprawnione jest do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.11. W razie nieuzasadnionego wezwania pracownika BillBerry Apartments do wynajmowanego apartamentu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 300zł, która będzie pobierana przez uprawnionego pracownika BillBerry Apartments w dniu przyjazdu.

 1. Reklamacje

11.1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres siedziby BillBerry Apartments lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@billberry-apartments.pl.

11.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania. O jej rozpatrzeniu Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym lub drogą elektroniczną, na odpowiedni adres wskazany w treści reklamacji.

11.3. Dla dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, sądem właściwym dla siedziby BillBerry Apartments, jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, a pozwanym powinna być spółka BillBerry Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 1. Dane kontaktowe

12.1. Biuro BillBerry Apartments, mieści się pod adresem: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

12.2. Kontakt telefoniczny z biurem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 572 090 800 lub +48 724 010 700.

12.3. Adresem korespondencyjnym jest siedziba BillBerry Apartments, wskazana w pkt. 12.1. Regulaminu.

12.4. Wszelkiego rodzaju zapytania, Klient może kierować również za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@billberry-apartments.pl.

 1. Polityka prywatności

13.1. Administratorem danych osobowych jest BillBerry Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-017), przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000940991, NIP: 5842767963, REGON: 369471268.

13.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Rezerwacji i Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług BillBerry Apartments. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń, wynikających z rezerwacji lub wykonania usługi, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

13.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji i wykonania umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze korespondencji oraz działaniach marketingowych.

13.4. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

13.5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane mogą podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody.

13.6. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi obsługi księgowej.

13.7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się listownie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 12.1. lub elektronicznie na adres mailowy: daneosobowe@billberry-apartments.pl. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).